Avís legal


PROTECCIÓN DE DATOS CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL.

La empresa garantiza a los usuarios de la página web que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y que ha establecido las medidas de seguridad exigidas por las leyes y reglamentos destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de sus datos personales.

Dichos datos personales serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la protección de datos de carácter personal.

La recogida y tratamiento de los datos personales solicitados tiene como finalidad la atención al usuario, tanto administrativa como comercial. CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad sobre la información de los datos personales que tiene a su disposición. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL. estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.


AVÍS LEGAL LSSI - CE

En compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL l'informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és: CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL
NIF: B60760972
Domicili social: C/ Las Torres, 1 - 08970 Sant Joan Despí, Barcelona


USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des del dit accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.


ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, 'els continguts') a Internet que pertanyen a CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL o als seus llicenciats i als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què en serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, i a no utilitzar-los per:

(i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats.

(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i dissenys, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut d'allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb objectius comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


MODIFICACIONS

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, com canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que se'n prestin a través com la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.


ENLLAÇOS

En cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o altres llocs d'internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D'EXCLUSIÓ

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.


GENERALITATS

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, amb la seva deguda publicació com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i hi estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CENTRE ASSISTENCIAL SANT JOAN, SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

La nostra Clínica està acreditada, autoritzada i homologada per la Generalitat de Catalunya (D.G.R.S.) des de l’any 2001 adaptant-se a la normativa vigent dins el camp de la Sanitat.

CONTACTE

Copyright © 2018 - Centre Assistencial Sant Joan